Uthyrning

1 Villkor för lån av utrustning

Dessa villkor gäller för utrustning som lånas i samband med studiesociala aktiviteter vid Linnéuniversitet i Växjö, av en ideell förening knuten till Linnékåren. Avtalet är upprättat mellan Slottsstallarna, genom utlånaren, och undertecknande låntagare.

2 Förutsättningar för lån

Utrustningen lånas för att kunna genomföra en studiesocial aktivitet vid Linnéuniversitetet i Växjö. Enbart ideella föreningar knutna till Linnékåren har möjlighet att låna utrustning. Utrustningens lånetid styrs av avtalet och förhandlas mellan Slottsstallarna och låntagaren. Utrustningen ska återlämnas senast sista dagen för avtalet annars tillkommer en straffavgift på 500kr per dygn  plus kostnaden per dygn för uthyrd utrustning. Kortare låneperiod kan medges.

3 Uthämtande

Kontroll av utrustningen åligger låntagaren. Utrustningen ska kontrolleras vid uthämtande och om något saknas eller är skadat är det låntagarens ansvar att det noteras i avtalet. I annat fall kan låntagaren bli ersättningsskyldig.

4 Utrustningens brukande

Utrustningen får endast brukas av låntagaren i det syfte som lånet har. Låntagaren ska väl vårda utrustningen och se till att den endast används enligt gällande föreskrifter. Låne-tagaren ansvarar för förlust av eller skador på utrustningen som uppkommit av oaktsamhet, felaktigt tillhanda havande eller annan form av försummelse. Det är upp till låntagaren att se till att ha försäkringar som täcker eventuella skador. Skador eller förlust som sker under utlåningsperioden ska snarast meddelas till utlånaren.

5 Återlämnande

Vid lånetidens utgång ska låntagaren återlämna utrustningen på samma plats där den avhämtades, på plats som särskilt har avtalats eller på motsvarande plats. Försenad återlämning kan påverka senare möjlighet att låna. Låntagaren har rätt att återlämna utrustningen före utgången av överenskommen lånetid. Vid återlämnandet ska utrustningen vara komplett såsom vid avhämtandet och i samma skick som vid avhämtandet. Laddningsbara komponenter ska vara fulladdade.

6 Hävningsrätt m.m.

Slottsstallarna har rätt att häva avtalet och på låntagarens bekostnad återta utrustningen om denna ej återlämnats, brukats eller vansköts så att risk för värdeminskning kan anses vara av väsentlig betydelse.

Priser

Samtliga priser är i kr per påbörjat dygn.

Priser för samarbetsföreningar

Bord  :             25 kr/st

Stolar    :         25 kr/grupp

El      :             200 kr/dygn

Kravallstaket   : 100 kr/st

Vatten    :       Gratis

Priser för icke samarbetsföreningar

Bord  :             50 kr/st

Stolar    :         50 kr/grupp

El      :             500 kr/dygn

Kravallstaket   : 200 kr/st

Vatten    :       Gratis